VVG

    

In 2001 heeft de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) een federatieovereenkomst gesloten met de Samen Op Weg gemeente rondom De Bleek, en neemt sindsdien deel aan de Open Oecumenische Gemeente De Bleek. 


Als partner in de geloofsgemeenschap de Bleek heeft de VVG als bijzondere taken:

  • bevorderen dat een onafhankelijke, vrijzinnige manier van geloven in Almelo kan bestaan en zijn rechtmatige plaats in het kerkelijke leven kan behouden;
  • onderdak bieden aan mensen die niet kerkelijk gebonden willen zijn, maar hun geloofsbeleving met anderen willen delen.De VVG is – als eigenaar – tevens verantwoordelijk voor het kerkgebouw de Bleek. Om het gebouw in stand te kunnen houden, zijn financiële middelen nodig. Deze worden voor een deel verkregen door de zalen te verhuren.De VVG onderhoudt contacten met andere vrijzinnigen, zoals bijvoorbeeld de geloofsgemeenschap
Aan de Regge in Rijssen/Nijverdal.

 

 

 

ANBI-GEGEVENS

Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen

 

De Belastingdienst erkent de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen (VVG) als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt daardoor donatie en giften aan de VVG bij uw belastingaangifte vermelden als aftrekpost. Hieronder treft u gegevens en documenten aan, waarover de Rijksoverheid openheid voorschrijft aan ANBI’s.

 

Naam en gegevens
Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen in Almelo

 

RSIN                  : OO2554641

 

K.v.K.-nummer  : 40075135

 

Postadres          : Dr. Sillevislaan 4, 7602 GJ Almelo

 

Bezoekadres      : Hofstraat 1, 7607 AB Almelo

 

Doelstelling       : Artikel 2 Statuten
De vereniging heeft ten doel:

  • a. voorwaarden scheppen opdat er een onafhankelijke, vrijzinnige manier van geloven kan bestaan en dat zij haar rechtmatige plaats in het kerkelijk leven kan behouden;
  • b. onderdak bieden aan mensen die niet kerkelijk gebonden willen zijn, doch die toch hun geloofsbeleving met anderen willen delen;
  • c. voorzien in de behoefte van pastorale zorg;
    d. in stand houden en exploiteren van een kerkgebouw met zalenaccommodatie De Bleek aan de Hofstraat in Almelo;
  • e. het bevorderen van de belangen van vrijzinnigen in oecumenische zin.

 

Beleidsplan (statuten)    De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het houden van godsdienstoefeningen en lezingen;
b. het maken en verspreiden van vrijzinnig-godsdienstige (informatieve) middelen;
c. het maken van propaganda voor gemeld doel;
d. het aanwenden van alle andere wettige middelen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

 

Bestuur      R. Ch. van Hutten, voorzitter
                   J.J.M. Koop, vice-voorzitter
                   P.H. Vrolijk-de Jong, 1e secretaris
                   P. van Rijssel, 2e secretaris
                   M.G. Kieft, penningmeester

 

Beloningsbeleid   Het bestuur bestaat uit vrijwilligers zonder bezoldiging. 
                            Bestuursleden kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

 

                            De kerkelijk medewerker wordt betaald volgens de Generale
                            Regeling kerkelijk medewerkers (Arbeidsvoorwaardenregeling)
                            van de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Jaarverslag          Link naar het Jaarverslag 2015

 

Staat van baten en lasten VVG - jaar 2015  Klik hier

 

Additional information